HB1 Half Bar Capacity Bar Feeder

Half bar unit HB1